Petro Poroshenko

POROSHENKO: I dream of treason

Kolomoysky’s Veto